Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  // Iaith Gwaith

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Diolch am eich holl arbenigedd, ymdrech a brwdfrydedd dros nifer o fisoedd ymgyrch sydd wedi bod yn hynod bwysig i S4C a'n gwylwyr. Bydd hanner nos ar y 30ain yn foment wirioneddol hanesyddol fel y mae S4C yn dod yn sianel 'wbl ddigidol a Chymraeg o ran iaith', ac rwyn teimlo'n falch iawn o fod wedi cael cymryd rhan yn y broses gyda thîm mor wych o bobl."
Garffild Lloyd Lewis Cyfarwyddwr Cyfathrebu, S4C

 

Ei Bwrpas
Ymgyrch marchnata defnyddwyr integredig i drosglwyddo'r neges am gynllun Iaith Gwaith i oddeutu 500,000 o bobl. Yn cynnwys 20 digwyddiad ar draws Cymru yn ogystal â CC a deunydd marchnata i annog aelodau o'r gweithlu sy'n siarad Cymraeg i ddefnyddio'r iaith ac i'r cyhoedd ddefnyddio eu Cymraeg ble maent yn gweld arwydd Iaith Gwaith.

Ein dull
Ymwelodd y daith â 21 archfarchnad a siopau mawr eraill yn ystod mis.

Cydlynwyd ymgyrch CC a radio i godi ymwybyddiaeth o'r daith ac i sicrhau bod uchafswm o bobl yn mynychu'r digwyddiadau ac yn derbyn neges Iaith Gwaith.

Yn ystod digwyddiadau'r siopau, fe wisgodd actorion mewn gwisg 'swigod' Iaith Gwaith gan ryngweithio gyda staff a chwsmeriaid i drosglwyddo'r neges a chynnig rhagor o wybodaeth.

Y Canlyniadau
Cafodd y daith ei hun dderbyniad gwresog gyda rheolwyr siopa yn rhoi gwybod am ymateb ardderchog gan eu cwsmeriaid. Y cyfanswm o bobl a ymwelodd â'r 21 siop yn ystod y daith oedd 91,328 (ffigurau'r rheolwyr siopau)

Llwyddodd staff Cazbah a'r actorion i sgwrsio gyda 1,303 o bobl a ofynnodd am ragor o wybodaeth am y cynllun, rhai wedi eu denu gan y wobr ond roedd y rhan fwyaf yn dangos diddordeb gwirioneddol mewn cael gwybod rhagor ac yn gofyn am fathodynnau ar gyfer eu cwmnïau.

Llwyddodd yr ymgyrch radio i gyrraedd 551,664 o bobl tra roedd yr amcangyfrif o'r nifer o bobl a ddarllenodd neu a glywodd am y digwyddiad trwy'r newyddion yn 4,954,617.

Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch gyntaf gweithiodd Cazbah yn agos gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i drefnu rhagor o ymgyrchoedd i hyrwyddo Iaith Gwaith. Y ddiweddaraf yn ystod Ionawr 2012.