Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  CCUHP

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dim ond nodyn i ddiolch i chi am yr holl yr ydych wedi ei wneud ar A465.com. rydych wirioneddol wedi rhoi cymaint o amser ac ymdrech i'r gwaith ac mae eich angerdd yng nghyswllt sicrhau fod popeth yn gywir yn tywynnu trwy bob dim. "
Jane Woodley, Llywodraeth Cymru

Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn


Y Cyfarwyd
Ymgyrch wedi ei anelu at rai 11-19 mlwydd oed yng Nghymru i dynnu sylw at ddelweddau positif o blant a phobl ifanc yng Nghymru er mwyn nodi 21ain pen-blwydd mabwysiadu Cynhadledd y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCR) yn gweithio tuag at ddiddymu gwahaniaethu/anghydraddoldeb yn erbyn plant a phobl ifanc.

Ein dull
Gweithiodd Cazba mewn partneriaeth gyda'i Bartner CC Working Word a CLIC ar-lein a chwaraeodd ran allweddol i sicrhau effeithiolrwydd gweithgareddau'r gystadleuaeth a'r sioeau haf.

Yn gyntaf ac yn anad dim ein sialens oedd casglu barn y bobl ifanc a'r oedolion ynglŷn â sut y mae cymdeithas yn amgyffred pobl ifanc.

Gwnaethom hyn trwy ymchwil ansoddol wyneb yn wyneb i sicrhau ein bod yn cael at wraidd y mater.

Gan ddefnyddio'r wybodaeth yma fe weithiom gyda'n partneriaid i ddatblygu pecyn dulliau i gynorthwyo pobl ifanc i wella'r ffordd y maent yn cael eu portreadu, trwy dargedu rhai dylanwadol, a'r rhai sy'n ffurfio barn yn y cyfryngau er mwyn cynorthwyo i newid canfyddiadau.

Yn ogystal trefnodd Cazbah gyfres o ddigwyddiadau i gyrraedd at bobl ifanc a'u cynorthwyo i ddod yn fwy hyderus a dathlu eu llwyddiannau. Daeth y cyfan i ben gyda chystadleuaeth Genedlaethol a digwyddiad mawr yn y Senedd ym Mae Caerdydd a fynychwyd gan y bobl ifanc, y dylanwadwyr a'r gwleidyddion.


Canlyniadau
Cyfwelwyd â 1,278 o bobl ar gyfer yr elfen ymchwil farchnad o'r gwaith– 90% ohonynt yn bobl ifanc yn yr ystod oedran 11-19.

Roedd y Pecyn Dulliau a ddatblygwyd gyda mewnbwn sylweddol gan y plant a'r bobl ifanc yn llwyddiant mawr.

Cynlluniwyd y Digwyddiad Dathlu yn y senedd i ddathlu llwyddiannau'r plant ac fe ddenodd 200 o bobl ifanc a rhanddeiliaid o bob cwr o Gymru.

Ymwelodd dros 5000 o unigolion â gwefan yr ymgyrch yn ystod y misoedd cyntaf.