Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  Y Brifysgol Agored in Wales

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dim ond nodyn i ddiolch i chi am yr holl yr ydych wedi ei wneud ar A465.com. rydych wirioneddol wedi rhoi cymaint o amser ac ymdrech i'r gwaith ac mae eich angerdd yng nghyswllt sicrhau fod popeth yn gywir yn tywynnu trwy bob dim. "
Jane Woodley, Llywodraeth Cymru

Y Cyfarwyd
I gynllunio a threfnu dau ddigwyddiad i hyrwyddo ehangder ac amrywiaeth gwaith y Brifysgol Agored.

Eu bwriad oedd lleoli'r Brifysgol Agored (PA) fel partner academaidd gwerthfawr, mewn ymchwil a phrosiectau eraill.

Roedd hyn yn golygu cynrychiolaeth gan bersonél allweddol o Addysg Uwch a Phellach, Cyflogwyr, Llywodraeth Cymru a gwneuthurwyr polisi ac ymchwilwyr eraill.

Ein dull
I gyflawni'r amcanion hyn roedd gofyn i Cazbah gynnig gwerth ychwanegol tu hwnt i sicrhau bod y digwyddiadau yn rhedeg yn esmwyth.

Defnyddiom ein gwybodaeth marchnata i greu brand a fyddai'n cynorthwyo'r BA i leoli ei hun yn effeithiol ar gyfer y digwyddiadau arddangos yma a thu hwnt.

Fe ddatblygwyd cyfres o ffynonellau hyrwyddo ar-lein ac oddi ar-lein yn cynnwys gwybodaeth a gwahoddiad yn dwyn y brand, a chysylltu â chwsmeriaid trwy gwestiynau cwis.

Gweithiwyd gyda'r BA yng Nghymru i ddatblygu rhaglen ar gyfer y digwyddiad gan ddefnyddio Technoleg Gofod Agored i greu ‘cynnwrf' yn yr ystafell a sbarduno trafodaeth.

Canlyniadau

Roedd yr adborth yn hynod bositif ar gyfer pob agwedd o'r digwyddiadau:- Lleoliad: Lleoliad ardderchog , gwasanaeth proffesiynol, addas ar gyfer y digwyddiad, mynediad da. Trefniant cyn y digwyddiad: Trefniadaeth wedi ei strwythuro a'i reoli yn dda gyda llinellau clir o gyfrifoldeb ac atebolrwydd Ar y diwrnod: Awyrgylch proffesiynol ond di lol. Cefnogaeth dda gan BA Milton Keynes. Ymateb brwdfrydig i gyflwyniad BH Roedd ‘cynnwrf' gwirioneddol ar y diwrnod! Dilyniant wedi'r digwyddiad: Cysylltwyd â phawb a fynychodd wedi'r digwyddiad ac mae nifer o bosibiliadau yn cael eu harchwilio. Ar y cyfan roedd adborth y cynrychiolwyr yn hynod bositif gyda'r prif fwriad o godi proffil y BA a'i ymchwil rhagorol yn cael ei ddiwallu'n llawn.