Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  Defnyddio’r Gymraeg

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Cyflogwyd Cazbah a Treganna gan Cadw Cymru'n Daclus i asesu'r posibilrwydd o wella'r ffordd yr ydym yn cyfleu ein hunan fel sefydliad. Roedd hwn felly yn gyfarwyddyd a fyddai'n cael ei lywio gan ymchwil a fyddai'n cynnwys ymgynghoriad â staff, Ymddiriedolwyr a sawl rhanddeiliaid. O'r cychwyn cyntaf roedd hwn yn mynd i fod yn waith anodd ac rwyf yn hynod falch ein bod wedi defnyddio Cazbah a Treganna – roedd eu dull sensitif, eu creadigedd a'u gallu i hwyluso cyfarfodydd yn ardderchog. Rydym erbyn hyn wedi darganfod ffordd o symud ymlaen ac mae hynny'n deillio'n gyfan gwbl o'r cymorth a'r gefnogaeth a gawsom gan Cazbah a Treganna"
Robert John Owen, Rheolwr Cyfathrebu ac Ariannu, Cadw Cymru'n Daclus

Defnyddio’r Gymraeg


Y Cyfarwyd
Cynyddu gwasanaethau'r iaith Gymraeg ymysg defnyddwyr newydd ac ifanc rhwng 16 a 21 trwy ymweld â 13 o ysgolion a cholegau ar draws Cymru gan gyrraedd 1000 o bobl ifanc.

Ein dull
Ein nod oedd cynnal sesiynau hwyliog gyda digon o sylwedd i roi digonedd i'r myfyrwyr ei ystyried. Canolbwyntiwyd ar 'pam' y dylai pobl ifanc wneud arfer o ddefnyddio eu Cymraeg - i ddal gafael ar eu sgiliau ieithyddol, magu hyder ac annibyniaeth, ar gyfer eu cymunedau a'u gyrfaoedd!!

Defnyddiom ein gwybodaeth a'n profiad o addysg yng Nghymru i addasu'r sesiynau i gyd fynd yn berffaith gyda dyheadau'r sefydliadau ar gyfer eu myfyrwyr - byddai'r sesiynau yn arddangos ac annog y defnydd o'r Gymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth tra hefyd yn cyfrannu i weithgareddau Bagloriaeth Cymraeg mewn ysgolion.

I gynorthwyo'r bobl ifanc i berthnasu ac ymrwymo gyda'r achos fe recriwtiwyd , 'delfrydau ymddwyn' fel llysgenhadon ar gyfer yr iaith Gymraeg, pobl ifanc oedd wedi cyflawni llwyddiant trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg mewn busnes, adloniant a chwaraeon. Fe'u parwyd gydag ein hwyluswyr arbennig ar gyfer sesiwn awr ym mhob ysgol/coleg ble y dangoswyd ffilm(link) yn hyrwyddo manteision yr iaith Gymraeg.

Er mwyn sicrhau bod y bobl ifanc yn derbyn y wybodaeth oedd angen i gyrchu at wasanaethau Iaith Gymraeg fe ddosbarthwyd cerdyn credyd maint cerdyn USB gyda gwybodaeth ble i gael gwasanaethau yn yr iaith Gymraeg yn ogystal â bathodynnau botwm i nodi eu bod yn siaradwyr Cymraeg yn eu gwaith.

Canlyniadau

Dywedodd 95% o'r rhai yn bresennol bod y sesiynau yn ddefnyddiol

Teimlai 90% bod y fideo yn eu hysbrydoli i ddefnyddio mwy ar eu Cymraeg y tu allan i'r ysgol.

Yng ngeiriau'r myfyrwyr roedd yr ymgyrch yn:
Cŵl
Roedd 'I'r dim'
Dewch yn ôl y flwyddyn nesaf!