Ein Gwaith  //  Astudiaethau Achos  //  A465.com

English

Tystiolaeth Cleientiaid

"Dim ond nodyn i ddiolch i chi am yr holl yr ydych wedi ei wneud ar A465.com. rydych wirioneddol wedi rhoi cymaint o amser ac ymdrech i'r gwaith ac mae eich angerdd yng nghyswllt sicrhau fod popeth yn gywir yn tywynnu trwy bob dim. "
Jane Woodley, Llywodraeth Cymru

A465.com - Rhaglen Addysg Blaenau'r Cymoedd (PABC)


Y Pwrpas
Cysylltu'n effeithiol gyda phobl Blaenau Gwent a Merthyr Tudful i'w hysbysu am y newidiadau cynhwysfawr a gynlluniwyd ar gyfer addysg a hyfforddiant yn y ddwy ardal.

Ein dull
Roedd hyn yn cynrychioli her o'r radd flaenaf yn wyneb y gwrthwynebiad cychwynnol gan y ddwy gymuned.

I fynd i'r afael â'r gwrthwynebiad yma roedd yn rhaid i'r cyfathrebu fod yn onest, sefydlog, cywir, cyson a pherthnasol i anghenion pob ardal benodol a'i phobl.

Felly gweithred gyntaf Cazbah oedd cynnal cyfres o weithdai er mwyn derbyn barn leol y cyfranddalwyr a'r buddiolwyr er mwyn gallu cynllunio cyfeiriad yr ymgyrch gyfathrebu. Yn ogystal fe ymgymerom â phrawf marchnad helaeth gyda'r holl grwpiau targed allweddol ym Merthyr Tudful a Blaenau Gwent.

Yn seiliedig ar yr ymateb fe weithredwyd ein cynllun marchnata a chyfathrebu mewn partneriaeth â chyfranddalwyr allweddol PABC - Llywodraeth Cymru, Gyrfa Cymru, PYCC, Colegau, Ysgolion, Athrawon, Rhieni, Cyflogwyr a phobl ifanc. Roedd ein cynllun yn cynnwys:-
  • Gwefan A465.com, sy'n ganolog i bob cyfathrebiad perthnasol i'r ymgyrch.
  • Ymrwymiad cyfranddalwyr. Ymgais ddwys i ymweld â grwpiau ieuenctid, grwpiau gwirfoddol a rhwydweithiau busnes.
  • Ymrwymiad cyfranddalwyr. Ymgais ddwys i ymweld â grwpiau ieuenctid, grwpiau gwirfoddol a rhwydweithiau busnes.
  • Rhaglen cysylltiadau cyhoeddus wedi ei chreu i gyrraedd a dylanwadu ar y gymuned gyfan, gyda ffocws cryf ar sianeli cyfryngau cymdeithasol.
  • Rhaglen fonitro gadarn i sicrhau casglu ac ymateb i adborth trwy gydol unrhyw gam o weithgaredd.

Canlyniadau
Cyflawnwyd pob agwedd o'r cynllun ar amser ac o fewn costau. Ers ei lansio ym mis Mai 2011 mae A465.com wedi denu ymhell dros 7,000 o ymwelwyr unigryw i'r safle Mae 324 o bobl yn dilyn A465.com ar Twitter.

Crewyd cyfres o ffilmiau byr a'u llwytho ar You Tube gan ddefnyddio pobl real ar gyfer yr ardal i gefnogi'r negeseuon ac i adrodd am eu profiadau eu hunain o addysg a hyfforddiant yn y Cymoedd - gwyliwyd ein ffilmiau 1197 o weithiau.

Defnyddiwyd cenhadon a chynllun gwirfoddoli i annog pobl ifanc i ennill achrediad trwy wirfoddoli mewn digwyddiadau.

Cysylltu gyda busnesau a chymunedau trwy ddigwyddiadau wedi eu seilio ar faterion a godwyd gan y gymuned e.e. sut y gall Cyfryngau Cymdeithasol wella eu busnes neu sefydliad.